A Xunta Consultiva

A Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo configúrase como un órgano de carácter consultivo en materia de ordenación do territorio e urbanismo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia adscrito á consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo.

A súa regulación contense no Decreto 36/2022, do 10 de marzo, polo que se crea e regula a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo (Diario Oficial de Galicia núm. 57, do 23 de marzo de 2022).

Datos de contacto

Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Edificio Administrativo San Caetano
Edificio nº 5 – 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 544 356
Correo electrónico: xuntaconsultiva.urbanismo [at] xunta.gal

Normativa reguladora

Decreto 36/2022, do 10 de marzo, polo que se crea e regula a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo.