Plan Básico Autonómico de Galicia

mapaO Plan básico autonómico de Galicia (PBA), que foi aprobado polo Decreto 83/2018, do 26 de xullo, é un instrumento de planeamento urbanístico que ven a complementar o novo marco urbanístico co que o goberno da Xunta pretende impulsar unha ordenación responsable e sostible do territorio.

O PBA é unha ferramenta dinámica que resulta indispensable para plasmar sobre o territorio a complexa realidade da normativa sectorial e dos instrumentos de ordenación do territorio, así como a identificación dos asentamentos de poboación existentes.

Asemade, constitúe o paso intermedio imprescindible para a elaboración dos plans básicos municipais para os concellos de menos de 5 000 habitantes que non contan cun instrumento de planeamento urbanístico xeral.

No que atinxe ao alcance das súas determinacións, o PBA será de aplicación nos concellos que carezan de planeamento xeral e terá carácter complementario do planeamento municipal naqueles concellos que dispoñan del, para suplir as posibles indeterminacións e lagoas do planeamento municipal vixente. 

Finalmente, establece as disposicións xerais sobre os diferentes usos do solo e da edificación que resultan de aplicación común ás súas ordenanzas tipo particulares, que serán incorporadas nos plans básicos municipais en función das características propias de cada concello e das clases e categorías do solo. Asemade, estas ordenanzas tamén poderán ser utilizadas de xeito orientativo, como base ou referencia na elaboración dos plans xerais de ordenación municipal, cando se considere oportuno.

Ademais, a normativa e as ordenanzas do PBA substituíron ás Normas complementarias e subsidiarias de planeamento provinciais aprobadas no ano 1991.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: DECEMBRO 2023

O PBA debe actualizarse cunha periodicidade mínima anual  en función dos cambios derivados das modificacións das afeccións sectoriais e da aprobación dos instrumentos de ordenación do territorio, por canto constitúe unha peza viva, radiográfica do acontecer normativo que afecta ao territorio da Comunidade Autónoma.

Á vista disto, a información xeográfica do PBA é obxecto da súa quinta actualización mediante Resolución do 15 de decembro de 2023 da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Ademais, na infraestrutura de datos espaciais do PBA realízanse os seguintes cambios:

 • Déixase de xenerar a serie planimétrica PDF a escala 1: 250 000, que estaba dispoñible na ferramenta "Documentos PBA", por conter información redundante que replica á da serie planimétrica a escala 1: 10 000, pero con menor lexibilidade, e tamén, para evitar a desincronización coa información das capas conectadas ás bases de datos das infraestruturas espaciais doutros organismos. 
DOCUMENTOS RELACIONADOS
 1. Resolución de actualización e anexos     
  Resolución do 15 de decembro de 2023  
  Memoria - Anexo I: marco legal Actualización 2023_12  
  Memoria - Anexo II: fontes de información Actualización 2023_12 
  Memoria - Anexo III: instrumentos de ordenación do territorio Actualización 2023_12 
  Memoria - Anexo IV: listaxe de espazos naturais Actualización 2022_12  
  Memoria - Anexo V: gráficos Actualización 2022_12  
  Memoria - Anexo VI: análise de poboación Actualización 2022_12     
  Memoria - Anexo VII: listaxe de asentamentos do PBA Actualización 2022_12    
  Memoria - Anexo VIII: listaxe de núcleos derivados do planeamento Actualización 2023_12 
  Memoria - Anexo IX-I: listaxe de bens de interese cultural de Galicia (BIC) Actualización 2023_12  
  Memoria - Anexo IX-II: listaxe de bens do catálogo de patrimonio cultural de Galicia Actualización 2023_12
 2. Planos a escala 1:10.000     
  Planos a escala 1:10.000 (dispoñibles no visor do PBA)
 3. Fichas do Catálogo de Patrimonio Cultural     
  Fichas do Catálogo de Patrimonio Cultural (dispoñibles no visor do PBA)
 4. Normativa e ordananzas tipo     
  Normativa e ordenanzas tipo (Decreto 83/2018)
Histórico de actualizacións

O documento completo do PBA aprobado en 2018, así como as súas actualizacións sucesivas, están dispoñibles para a súa descarga na web do Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, indicando no campo “Instrumento”: Plan Básico Autonómico.

Ligazon/s relacionadas

Visor PBA SIX Actualización 2023_12     
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia