Membros do Pleno

PRESIDENTA Persoa titular da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
VICEPRESIDENTA Persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
VOGAIS
Persoa titular da Secretaría Xeral da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
Persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local
Persoa titular da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Persoa titular da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
Persoa titular da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
Persoa titular da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Persoa titular da Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Persoa titular da Dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
Persoa titular da Dirección do Instituto de Estudos do Territorio
Persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
Persoa titular da Dirección de Augas de Galicia
Persoa titular da Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas
Persoa titular da alcaldía de municipio con menos de 5.000 habitantes designado pola Federación Galega de Municipios e Provincias
Persoa titular da alcaldía de municipio entre 5.000 e 20.000 habitantes designado pola Federación Galega de Municipios e Provincias
Persoa titular da alcaldía de municipio entre 20.0001 e 50.000 habitantes designado pola Federación Galega de Municipios e Provincias
Persoa titular da alcaldía de municipio con máis de 50.000 habitantes designado pola Federación Galega de Municipios e Provincias
Persoa titular da presidencia da Deputación Provincial da Coruña
Persoa titular da presidencia da Deputación Provincial de Lugo
Persoa titular da presidencia da Deputación Provincial de Ourense
Persoa titular da presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra
Representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Representante do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia
Representante do Consello da Avogacía Galega
Dúas persoas representantes das organizacións empresariais de sectores especialmente relacionados coa ordenación do territorio e urbanismo
Persoa titular da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico Administrativo da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Persoa titular da Asesoría Xurídica da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda