Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia

Documentos normativos vixentes

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio aprobou as Normas técnicas de planeamento de Galicia, por Orde do 10 de outubro de 2019 (DOG núm. 224 do 25/11/2019), que entraron en vigor o 25.05.2020.

Esta normativa ven a complementar o actual marco lexislativo en materia de urbanismo co que o goberno da Xunta pretende impulsar unha ordenación responsable e sostible do territorio, co propósito de garantir un territorio ordenado na totalidade dos concellos de Galicia.

As Normas técnicas de planeamento teñen por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento urbanístico, facilitar a integración da información do planeamento nas infraestruturas dixitais de datos espaciais e, posibilitar un acceso sinxelo aos documentos de planeamento a todos os actores que participan na planificación do territorio e ao público en xeral.

Esta normativa nace principalmente da necesidade dunha simplificación e normalización técnica dos instrumentos de planeamento, co obxecto de facilitar e axilizar a súa elaboración, tramitación e coñecemento. Compre entendela e asumila como unha oportunidade de mellora no proceso de formulación e aprobación dos documentos, sempre na procura dunha maior transparencia e lexibilidade destes.

Entre outros aspectos, as NNTTPP regulan os criterios, formatos e contidos a ter en conta durante a elaboración dos diferentes documentos que compoñen os instrumentos de planeamento; armonizan a estrutura e codificación dos documentos dixitais; establecen os aspectos técnicos requiridos para a elaboración da cartografía temática urbanística en soporte SIX e para o seu tratamento informático; ordenan nun título específico a elaboración da base cartográfica que sirva de soporte para a formulación do planeamento, e regulan o proceso de dilixenciado dixital dos documentos de planeamento.

Porén, a experiencia acumulada na aplicación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia puxo de manifesto algunhas dificultades interpretativas na súa aplicación e detectáronse determinacións susceptibles de ser revisadas para facilitar o traballo dos equipos redactores e dos concellos.

Neste contexto, aprobouse a Orde do 8 de abril do 2022 (DOG núm. 78, 25.04.2022) que modifica o texto articulado das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia e actualiza os seus anexos técnicos, engadindo un novo anexo 9B.

Orde do 10 de outubro, pola que se aproban as Normas técnicas de planeamento (DOG núm. 224, 25/11/2019)
Orde do 8 de abril, pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación das Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia (DOG núm. 78, 25.04.2022)
Anexo 1. Listado de abreviaturas - Modificación abril 2022
Anexo 2. Simboloxía gráfica - Modificación abril 2022
Anexo 3. Modelo de datos dos arquivos vectoriais - Modificación abril 2022
Anexo 4. Estrutura e codificación de arquivos e carpetas - Modificación abril 2022
Anexo 5. Modelo de cartela e formato A1, A2, A3 e A4 - Modificación abril 2022
Anexo 6. Modelo de extracto ambiental - Modificación abril 2022
Anexo 7. Ficha de vixencia de planeamento trala aprobación do documento en tramitación - Modificación abril 2022
Anexo 8. Catálogo mínimo de obxectos xeográficos da base topográfica do planeamento urbanístico - Modificación abril 2022
Anexo 9. Declaración responsable - Modificación abril 2022
Anexo 9B. Declaración responsable do proceso de dilixenciado - Novo abril 2022

 

Documentos de apoio

A disposición adicional das Normas técnicas de planeamento encomendou á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a habilitación dun espazo axeitado na súa páxina web no que por a disposición de todas as persoas interesadas arquivos ou modelos normalizados, de acordo co disposto nas normas técnicas.

Os documentos de apoio que con este obxectivo se elaboran e publican neste espazo web non teñen carácter normativo, se ben buscan facilitar e axilizar o proceso de formulación do planeamento.

1. Elaboración, presentación e entrega 
Arquivos de simboloxía (.qml). Qgis (v 3.24) - Abril 2022
Arquivos de simboloxía (.lyr). ArcGIS (v 10.8) - Abril 2022
Instrucións de uso dos marcos oficiais para a distribución de follas

2. Documentación gráfica en soporte dixital editable 
Modelo de datos dos arquivos vectoriais (.shp) - Abril 2022
Modelo de datos dos arquivos vectoriais (.gpkg) - Abril 2022

3. Modelo de cartela e formato A1, A2 e A3 
Modelo ArcGIS (v 10.7) - Abril 2022 
Modelo QGIS (v.3.14) - Abril 2022 

4. Texto refundido das NNTTPP (non normativo) 
Documento que refunde as Ordes do 10 de outubro de 2019 e do 8 de abril de 2022 - Abril 2022

5. Preguntas frecuentes (FAQ) 
Preguntas frecuentes sobre a aplicación das NNTTPP vixentes - Abril 2022