Membros da Comisión Permanente

PRESIDENTA Persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
VOGAIS  
XUNTA DE GALICIA Un/unha asesor/a xurídico/a da consellería competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo
Persoa titular da dirección da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
Persoa titular da subdirección xeral competente en materia de urbanismo
Persoa titular da subdirección xeral competente en materia de ordenación do territorio
Persoa titular da Secretaría Xeral de Xunta Consultiva
FEGAMP Unha persoa designada pola FEGAMP con acreditada experiencia ou vinculación coas materias relacionadas coa ordenación do territorio e urbanismo
Unha persoa designada pola FEGAMP que teña a condición de funcionario/a da Administración local con habilitación de carácter nacional pertencente ás subescalas de secretaría ou secretaría - intervención