Relación de informes publicados

Dende
Ata
Informe Título Data sesión Documento
XCP-24-028 Cumprimento da condición imposta no artigo 39.e) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia ver
XCP-24-027 Requisitos exixibles ás segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade en solo rústico ver
XCP-24-024 Exixencia ou non da superficie mínima de parcela para o desenvolvemento dunha actividade comercial ambulante en solo rústico ver
XCP-24-020 Modificación do trazado dun camiño situado en solo rústico ver
XCP-24-019 Réxime aplicable á ampliación de explotación agropecuaria existente a 01.01.2003 situada en solo de núcleo rural en parcela distinta da orixinal ver
XCP-24-018 Contradición entre os planos das Normas subsidiarias de planeamento na delimitación de ámbitos de solo de núcleo rural ver
XCP-24-017 Prazo de caducidade da acción para a reposición da legalidade respecto dos actos de edificación ou uso do solo sometidos a comunicación previa executados sen título habilitante sobre terreos previstos no artigo 155.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia ver
XCP-24-015 Viabilidade dunha segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade ver
XCP-24-014 Posibilidade de instalar cabinas de lavado de vehículos en solo de núcleo rural ver
XCP-24-012 Obras de ampliación das explotacións agropecuarias existentes a 1 de xaneiro de 2003 en solo de núcleo rural de Val do Dubra ver