Relación de informes publicados

Dende
Ata
Informe Título Data sesión Documento
XCP-24-011 Réxime aplicable ao solo incluído nas delimitacións de solo non urbanizable de núcleo rural de instrumentos de planeamento aprobados ao abeiro da Lei 11/1985, do 22 de agosto, de adaptación da do solo a Galicia ver
XCP-24-002 Viabilidade da implantación dunha instalación de tratamento e xestión de residuos de biomasa de procedencia forestal para a súa transformación en pellets de madeira en solo rústico ver
XCP-23-069 Tramitación da modificación dun instrumento de planeamento urbanístico en solo rústico segundo a Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia ver
XCP-23-073 Aplicación complementaria do Plan Básico Autonómico de Galicia, posibilidade de instalar paneis solares fotovoltaicos para autoconsumo en solo de núcleo rural nunha parcela distinta á da edificación á que están vinculados e recuamento mínimo de piscinas en solo rústico ver
XCP-24-005 Obras permitidas en edificacións incursas no réxime de fóra de ordenación ver
XCP-23-077 Necesidade ou non da aprobación dun plan especial de infraestruturas e dotacións para a implantación dun campamento de turismo en solo rústico ver
XCP-24-008 Viabilidade da implantación dunha estación de recarga de vehículos eléctricos en solo rústico ver
XCP-23-062 Aclaración sobre a cualificación urbanística das áreas especiais PE das NSP de Val do Dubra ver
XCP-24-007 Actualización da porcentaxe de reserva de solo para vivenda protexida ver
XCP-23-075 Cómputo da edificabilidade no supostos de axuste do ámbito dun PERI, ao abeiro do artigo 65.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia ver